• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 6 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 6 พฤศจิกายน 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงานจ้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0010 บ้านไผ่โทน - บ้านน้ำพุสูง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/797