• Version
  • Download 1
  • File Size 1.23 MB
  • File Count 1
  • Create Date 6 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงานจ้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0003 บ้านลูนิเกต - บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/798