• Version
  • Download 202
  • File Size 635.75 KB
  • File Count 1
  • Create Date 18 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ร่างประกาศและร่างเอกสารราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ พร 51009/822