• Version
  • Download 86
  • File Size 9.45 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 28 พฤษภาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1,528 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51004/234