• Version
  • Download 10
  • File Size 15.67 MB
  • File Count 1
  • Create Date 2 มิถุนายน 2021
  • Last Updated 15 มิถุนายน 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอบเขตของงาน ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ยาว 208 เมตร พร 51004/238