• Version
  • Download 88
  • File Size 26.98 MB
  • File Count 1
  • Create Date 15 มิถุนายน 2021
  • Last Updated 17 มิถุนายน 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บริเวณกองช่าง (บ้านกอเปา) พร 51004/269