• Version
  • Download 0
  • File Size 5.78 MB
  • File Count 1
  • Create Date 16 ธันวาคม 2019
  • Last Updated 16 ธันวาคม 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ พร 51009/978