• Version
  • Download 6
  • File Size 12.99 MB
  • File Count 1
  • Create Date 16 ธันวาคม 2019
  • Last Updated 16 ธันวาคม 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ทีึ่ 3 บ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/988