• Version
  • Download 69
  • File Size 8.78 MB
  • File Count 1
  • Create Date 13 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 13 พฤษภาคม 2021

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำรวน 3 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่ พร 51004/194