• Version
  • Download 49
  • File Size 10.21 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 19 พฤษภาคม 2021

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงานจ้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย พร.ถ.1-0030 บ้านทุ่งอ่วน - บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51004/208