ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

    Facebook : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.แพร่

    Facebook : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.แพร่