การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย กองสาธารณสุข ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำหรับการประชุมคณะกรรมการสุขภาพฯ ครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ พ.ศ.2567, การดำเนินงาน Health ID และ Provider ID, รายงานความก้าวหน้าปรับระดับสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), การส่งมอบและรับโอนรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, แนวทางในการพัฒนางานบริการด้านทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2567 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่), พิจารณาขอรับสนับสนุนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ขาดแคลนบุคลากร ปี 2568 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) และการปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้ง 1/2567 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่)