การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ( กสพ. ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 / 2566 โดยมี คณะกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ ( กสพ. ) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2567 และ แนวทางการบริหารจัดการด้านบุคลากรช่วยราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการในปีงบประมาณ 2566 และเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้น