การประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด อบจ.แพร่ และข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตามกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุกจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ