การประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์กการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำงบประมาณตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่