ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี และเงินช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี และเงินช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มุ่งสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 และกิจกรรม “วันหมออนามัยแห่งชาติ”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มุ่งสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 และกิจกรรม “วันหมออนามัยแห่งชาติ”

1 2 3 85