ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณธกรรมการพัฒนา อบจ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณธกรรมการพัฒนา อบจ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดแพร่ ที่ยืนยันความประสงค์จะถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดแพร่ ที่ยืนยันความประสงค์จะถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับท่านทูต ฌอง – ปอล เซนนิงเกอร์ (Ambassador Jean-Paul Senninger) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับท่านทูต ฌอง – ปอล เซนนิงเกอร์ (Ambassador Jean-Paul Senninger) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2978/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับ70)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2978/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับ70)

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2977/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2977/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 69)

ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการออกแบบเตรียมพื้นที่และสถานที่ สำหรับพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการออกแบบเตรียมพื้นที่และสถานที่ สำหรับพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

การกำหนดหน่วยบริการและบุคคลในพื้นที่เพื่อยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดแพร่ (กรณีเร่งด่วน) ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดหน่วยบริการและบุคคลในพื้นที่เพื่อยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดแพร่ (กรณีเร่งด่วน) ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมรับมอบเครื่องนวดกล้ามเนื้อไร้สาย (Fascial Gun) จาก ดร.เชิญ ไกรนรา จำนวน 3 เครื่อง และนางสาวองุ่น แซ่เฮ็ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมรับมอบเครื่องนวดกล้ามเนื้อไร้สาย (Fascial Gun) จาก ดร.เชิญ ไกรนรา จำนวน 3 เครื่อง และนางสาวองุ่น แซ่เฮ็ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

1 2 3 24