ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยระบบวีดีโอทางไกล  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบของพื้นที่ในโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยระบบวีดีโอทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบของพื้นที่ในโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ 327/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ 327/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ 326/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ 326/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

คำแถลงนโยบาย ของ นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแถลงนโยบาย ของ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศงานบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินการโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง)
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินการโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง)

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศงานบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่