จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562