ชี้แจงการเสนอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมชี้แจงการเสนอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยเป็นรอบการชี้แจงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ จัดอยู่ในจังหวัดกลุ่ม G02 ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย อบจ. 4 หน่วย เทศบาลนคร 1 หน่วย และเทศบาลเมือง 4 หน่วย รวมจำนวน 9 หน่วย จากจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย