นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่

5 มิ.ย. 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดแพร่ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน 4/12 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่