นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 84 แห่ง

              วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 84 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกันเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบัญประชารัฐพิทักษ์ป่าจังหวัดแพร่