นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการการบริหาร พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการการบริหาร พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน และนายช่างโยธา ทั้ง 22 ตำบล ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่