ประกาศรับสมัคร โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 054 532485 ต่อ 110

รายละเอียด