ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2978/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับ70)