ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2977/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 69)