ประชุมการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการติดตตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการติดตตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2565 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่