ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่