ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่