ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่