ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยในที่ประชุมมีเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจการบริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบปฐมภูมิและระบบบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การจัดการระบบประกันสุขภาพ กฎหมาย และสวัสดิการ การเงิน และงบประมาณ และการปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน ทั้งนี้ การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นี้เป็นต้นไป