ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่