ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการด้านระบบประกันสุขภาพ ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการด้านระบบประกันสุขภาพ ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้ง 70 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่