ประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งมอบที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งมอบที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่