ประชุมระบบงานสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมระบบงานสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต่อไป