ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยในวันนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีประมาณการรายรับ – รายจ่าย 562,500,000.- บาท เพื่อขอสภาให้ความเห็นชอบในร่างดังกล่าว นอกจากนี้ในการประชุมได้เสนอตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ การเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและญัตติขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้เผยแพร่ให้ทราบต่อไป