ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญได้แก่ สภาได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสภาได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566