ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2565 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่