ประชุมเตรียมความพร้อมออกติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมออกติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่