ประชุมแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่