พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 43 คน, ระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 9 คน และระดับมัธยมปลาย/ปวช. จำนวนเงิน 2,500 บาท จำนวน 2 คน โดยมี นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 2, นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 1 และ นายวังสาคร หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 2 ร่วมมอบฯ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์