พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 7 คน, ระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 6 คน และระดับมัธยมปลาย/ปวช. จำนวนเงิน 2,500 บาท จำนวน 8 คน รวมจำนวน 21 คน โดยมี นายสนิท เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 1 ร่วมมอบฯ ณ โรงเรียนสองพิทยาคม