พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 15 คน, ระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 19 คน และระดับมัธยมปลาย/ปวช. จำนวนเงิน 2,500 บาท จำนวน 13 คน รวมจำนวน 47 คน โดยมี นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมมอบฯ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์