พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 31 คน และระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 26 คน รวมจำนวน 57 คน โดยมี นายแสงสว่าง เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 1 , นายบุญโชติ ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 2 และนางสาวพะยอม ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 3 ร่วมมอบฯ ณ โรงเรียนลองวิทยา