พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

นที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่