ยกเลิกประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ตั้งแต่ พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน