รงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีเบื้องต้นด้วยระบบมือสำหรับหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีเบื้องต้นด้วยระบบมือสำหรับหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561