ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จำนวนงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับรายการค่าใช้จ่าย ( ตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 )

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จำนวนงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับรายการค่าใช้จ่าย ( ตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 ) โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่