การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- แผนผังกระบวนการดำเนินการการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   คลิ๊กที่นี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   Download

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   Download

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทาจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  Download
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-  การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินITA ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ ผอ.สถานศึกษา
- การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.แพร่
- สรุปผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Kickoff ITA 2023)
- สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะคณะทำงาน)