ศูนย์การป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ประกาศ อบจ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบจ.แพร่  Download
 • แผนผังกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   คลิ๊กที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.แพร่  Download
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.แพร่  Download
 • การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  Download
 • ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  Download

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  Download
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  Download
 • นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  Download
 • ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม อบจ.แพร่  Download
 • การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของ อบจ.แพร่  Download

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่  Download
 • ผู้บริหารตรวจติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของ อบจ.แพร่ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส   Download
 • ผู้บริหารลงนามรับทราบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  Download
 • ข่าวประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิ๊กที่นี่
 • การประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.แพร่   Download

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   Download

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   Download
 • การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่   Download
 • การประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.แพร่   Download
 • บุคลากรของ อบจ.แพร่ ลงนามรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   Download
 • บุคลากรของ อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
 • กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ให้แก่บุคลากร อบจ.แพร่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด อบจ.แพร่   Download

แผนป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) Download
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  Download
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ประจำปี รอบ 6 เดือน  Download
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  Download

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  Download

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download
 • วันที่ 1 พ.ย.2564 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่  Download
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่  Download
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3  Download
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  Download
 • วันที่ 14 มกราคม 2565 เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM ของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจัวหวัด  Download
 • วันที่ 21 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภาค 5  Download
 • วันที่ 27 มกราคม 2565 สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download
 • วันที่ 27 มกราคม 2565 สรุปโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download
 • การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.แพร่   Download
 • การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่   Download