การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- แผนผังกระบวนการดำเนินการการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2567 ไตรมาส 1

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2566

 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- สรุปงานวันต่อต้านการทุจริต อบจ.แพร่ 8ธ.ค.66

- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2566

จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 1

- จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 2

จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 3

จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 4

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต

- ป้าย nogift 

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่"ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558"
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566