องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

              วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และรับฟังการบรรยายจาก นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่