องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.ยะลา จ.ยโสธร และ จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.ยะลา จ.ยโสธร และ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์หรือการสื่อสารทางไกล ผ่านระบบ ZOOM หลักสูตร อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้รับคะแนน ITA ระดับดีเยี่ยม AA (98.10) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่